RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych jest Replay Dance Studio Michał Pawłowski z siedzibą przy ul. Jaworzynki 20/8, 71-784 Szczecin, kontakt: biuro@replay-dance.pl.

  2. Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest nam niezbędny i adekwatny do celu, dla którego dane są przetwarzane. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania zawartej z nami umowy. To samo dotyczy danych zebranych w zakresie czynności przygotowawczych do zawarcia umowy, które przekazałeś nam ustnie, drogą elektroniczną lub pisemną, a także do komunikacji z Tobą w zakresie realizacji umowy lub wykonania czynności marketingu produktów własnych.

  3. Pozyskanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług opisanych w pkt 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną lub udzielona przez Ciebie zgoda np. w zakresie wykorzystania wizerunku lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przez czas niezbędny do prawidłowego zarządzania i wykonywania umów oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług, a w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – do momentu jej cofnięcia.

  5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora.

  6. Administrator przekaże Twoje dane osobowe podmiotom trzecim takim jak: zakłady ubezpieczeń w celu zawarcia umowy ubezpieczenia zbiorowego; organizatorzy imprez tanecznych, właściciele środków przewozu lub hotele w ramach wyjazdu na organizowane imprezy. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim z którymi współpracuje Administrator takimi jak: kancelaria prawna w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także podmiotom z sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, dostawcom usług internetowych i hostingowych, oraz podmiotom w zakresie obsługi księgowej i podatkowej ze względu na spoczywające na Administratorze obowiązki podatkowe.

  7. Dane nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lecz mogą być przekazywane do podmiotów zagranicznych w związku z uczestnictwem w międzynarodowych imprezach.

  8. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Przysługuje Ci prawo do bycia „zapomnianym”, czyli do wymazania swoich danych z bazy Administratora, pod warunkiem, że nie ma uzasadnionych powodów do ich dalszego przechowywania.

  10. W celu skorzystania z uprawnień określonych w pkt 8 i 9, należy zgłosić odpowiednie żądanie Administratorowi na dane określone w pkt 1.